Лична карта

Општи податоци за училиштето

Име на училиштето

ООУ „Кирил и Методиј“

адреса, општина, место

Ул. „6“ бр. 1 – Стајковци, Гази Баба, Скопје

телефон

02 2 553 546

фах

02 2 553 546

е-mail

coukirilimetodij@yahoo.com

Веб-страна

www.ooukirilimetodij.edu.mk (www.kim.mk)

Основано од

Одлука бр. 09-5261 од 29.10.1985 год., од Собрание на Општина Гази Баба.

 

ООУ КИРИЛ И МЕТОДИЈ