Организација

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
КИРИЛ И МЕТОДИЈ - СТАЈКОВЦИ
ЗА УЧЕБНА 2023 - 2024 ГОДИНА
 
ГОДИШНА ПРОГРАМА