Заштита на лични податоци

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
 
Во согласност со Законот за заштита на лични податоци се уредува заштитата на личните податоци и правото на приватност во врска со обработката на личните податоци.
 
Основни поими
 
1. „Личен податок“ е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува (субјект на лични податоци), а физичко лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на идентификатор како што се име и презиме, матичен број на граѓанинот, податоци за локација, идентификатор преку интернет, или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет на тоа физичко лице;
2. „Обработка на личните податоци“ е секоја операција или збир на операции кои се извршуваат врз личните податоци, или група на лични податоци, автоматски или на друг начин, како што се: собирање, евидентирање, организирање, структурирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, увид, употреба, откривање
преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, усогласување или комбинирање, ограничување, бришење или уништување;
 
Офицер за заштита на лични податоци
 
Елена Темелкоска
телефон 02 2553 546
мобилен 072 270 844
Правилник за заштита на лични податоци кои се дел од збирката на лични податоци кај контролорот
Правилник за процесот на проценка на влијанието на заштитата на личните податоци
Правилник за безбедност на обработката на личните податоци