Биланси

Биланси 2022 година
Сметка 785-44
Сметка 785-59

Биланси 2021 година
Сметка 785-30
Сметка 785-44

Биланси 2020 година
Биланс на приходи и расходи 785-30
Биланс на приходи и расходи 787
Биланс на состојба 785-30
Биланс на состојба 787

Биланси 2019 година

Биланси 2018 година