Покана до пролетта 2016

Како и секоја година, така и оваа, предметниот наставник по ликовно образование, Ели Чочова, заедно со своите ученици од VI-IX oдд., одделенскиот наставник Емилија Георгиевска и педагогот Марина Јаковиќ изработуваа мартинки во чест на доаѓањето на пролетта.
Дел од мартинките беа поделени во околината на училиштето заедно со другите наставници, дел закачени во холот на училишното пано, а дел од нив, декорирани и украсени, беа подарени на општина Гази Баба.