Реализирана ЕКО онлајн работилница

Проектот „БИДИ ФЕР, ПРАВИЛНО ФРЛАЈ СМЕТ“ на Здружението на економски новинари, Општина Гази Баба ги опфати учениците од 5 до 9 одделение кои проследија онлајн работилница организирана од истото здружение.

Целите на проектот се во насока на зголемување на свеста кај учениците за значењето на хигиената и нејзино одржување во средината која ги опкружува.