Презентација од СУГС „Лазар Танев“

СУГС „Лазар Танев“ Скопје, денес одржа презентација, со што учениците од IX одделение се запознаа со струките во училиштето и условите за запишување.