Нов училишен разглас

ООУ "Кирил и Методиј" со нов училишен разглас во двете училишни згради во сите работни простории и кабинети. Училиште на 21 век, кое секојдневно ги подобрува условите и создава пријатна клима и атмосфера за работа.