Актив на одделенска настава по протокол

Активот на одделенска настава одржа состанок со запазување на мерките по протокол за подготовка на новата учебна година.