Online-обука на општествено-хуманистичката група предмети

Четвртиот ден обуки за хоризонтално учење меѓу наставниците во ООУ "Кирил и Методиј" посветен на општествените науки, вештините и воннаставните активности и нивна реализација он лајн. Драгоцени искуства, кои се од полза за сите.