Упатство со прирачник за одржување на училишни објекти

Упатството можете да го погледнете на следниот линк: