Обука за инклузивно образование 2019 - 1

Во периодот од 10 до 12 декември, наставниците од нашето училиште ќе учествуваат на обука за образовна инклузија, организирана од страна на БРО.
Обуката ја реализираат советниците Снежана Трпевска (дефектолог), Жанета Чонтева (психолог) и Злата Анчевска (психолог).