Мини-изложба на книги 2019

Во рамки на Европскиот ден на јазиците беше организирана и изложба на книги: романи, поезија и помошна литература - разговорници и речници на различни јазици. Исто така беше изработен и плакат за самата изложба од страна на членови на библитекарската секција.