Примена на детските списанија 2018

На 29.01.2018 година, одделенските наставници, предметните наставници по македонски јазик, педагозите, директорите и библиотекарите од основните училишта од Македонија проследија обука на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје на тема "Примена на детските списанија Росица, Другарче, Развигор и Наш свет во воспитно-образовниот процес". Обуката беше во организација на издавачката куќа Просветно дело.